Ψηφιακός Μετασχηματισμός

«Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προτεραιότητα της Δράσης 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η Δράση ενθαρρύνει, κατά
προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού
ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: Απόφαση προκήρυξης,

ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Έναρξη υποβολών: 23.02.2023

Λήξη υποβολών: μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού

Looking for a First-Class Business Consultant?