Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει την ενίσχυση τμήματος των δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου που αφορούν στην ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας, στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, στη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτή, καθώς και στη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Είδη Ενίσχυσης

✓ Επιχορήγηση
✓ Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
✓ Φορολογική Απαλλαγή
✓ Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης
✓ Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Κινδύνου

Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης ανά Κλάδο Δραστηριότητας

✓ Συνεταιρισμοί 50.000€
✓ Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 150.000€
✓ Μικρές Επιχειρήσεις 250.000€
✓ Μεσαίες Επιχειρήσεις 500.000€
✓ Μεγάλες Επιχειρήσεις 1.000.000€

Επιλέξιμοι Κλάδοι Δραστηριότητας Τουρισμός

✓ Μεταποίηση
✓ Αγροδιατροφή
✓ Παροχή Υπηρεσιών – Logistics
✓ Μεταφορά και Αποθήκευση
✓ Αθλητισμός
✓ Ανθρώπινη Υγεία, Κοινωνική Μέριμνα
✓ Τηλεπικοινωνίες
✓ Οπτικοακουστικά μέσα και εκδοτικές δραστηριότητες

Στην επένδυση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα εκ των παρακάτω:

✓ Δημιουργία νέας μονάδας.
✓ Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
✓ Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχιστον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
✓ Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα τα άρθρα του νόμου 4887/2022.
Ποσοστά Ενίσχυσης

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης που καλύπτει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος κυμαίνεται στο 70% του προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης βάσει του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.