Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ

Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ

«Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ»

Προκηρύχθηκαν τα αναμενόμενα προγράμματα «ΕΣΠΑ 2021-2027» με έναρξη υποβολής
αιτήσεων από 22/3/2023 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Δράσης «Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ» συνολικού προϋπολογισμού 700.000.000 €.

Η δράση αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και περιλαμβάνει τα προγράμματα:
● Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
● Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Σκοπός

Ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων
τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών
και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες
τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής
οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Προϋπολογισμός

● Συνολικός προϋπολογισμός: €700 εκατ.
● Προϋπολογισμός Δράσης 1: €350 εκατ.
● Προϋπολογισμός Δράσης 2: €350 εκατ.
● Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου Δράσης 1: €200.001 έως και
€1 εκατ.
● Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου Δράσης 2: €30 χιλ. έως και
€200 χιλ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

● Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις
● Μηχανήματα – Εξοπλισμός
● Εξοπλισμός GREEN για βελτίωση Ενεργειακής απόδοσης
● Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
● Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
● Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
● Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
● Τεχνικές Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
● Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
● Μισθολογικό κόστος
● Έμμεσες δαπάνες
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης .