ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Δέσμευση – Ήθος – Εμπειρία

Στην καρδιά της δραστηριότητάς μας διακρίνονται τρεις θεμελιώδεις αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της φιλοσοφίας μας: δέσμευση, ήθος και εμπειρία. Αυτές οι αξίες δεν είναι απλώς λέξεις για εμάς, αλλά αντικατοπτρίζονται εμφατικά και στα έργα που υλοποιούμε.

Η δέσμευσή μας αποτυπώνεται στη συνεχή αναζήτηση της ανάπτυξης. Προσηλωνόμαστε στη δημιουργία περιβαλλόντων διαβίωσης και εργασίας που υποστηρίζουν την εξέλιξη των ανθρώπων, προσφέροντας τους χώρους όπου μπορούν να αναπτυχθούν και να επιτύχουν το απόλυτο τους δυναμικό.

Το ήθος μας καθοδηγεί σε κάθε βήμα. Συνεργαζόμαστε με πελάτες και προμηθευτές με σεβασμό και διαφάνεια, με στόχο τη μετατροπή των οραμάτων σε ρεαλιστικά έργα. Η επιλογή των προσεγγίσεών μας προκύπτει από τον σεβασμό προς το περιβάλλον, την κοινωνία και τις ανθρώπινες ανάγκες.

Η εμπειρία μας αποτελεί τον πλούσιο χαρακτήρα των προσπαθειών μας. Οι τμήματα ανάπτυξης έργων και κατασκευής συνεργάζονται αρμονικά, αφοσιώνοντας την τεχνογνωσία και τη δημιουργικότητα τους προς την κοινή επίτευξη του τελικού αποτελέσματος. Η KKA , ως κατασκευαστής και developer, αφήνει το αποτύπωμα της στο παρόν και το μέλλον.

Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε τα έργα μας παρακάτω, διακριτικά τοποθετημένα στην πανίσχυρη βάση των αξιών μας.

Ανάπτυξη Ακινήτων:
Η ανάπτυξη ακινήτων περιλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία δημιουργίας, ενίσχυσης ή αναπροσαρμογής ακινήτων για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες ή αγοραία αιτήματα. Περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, από την αρχική ιδέα και τα στάδια προγραμματισμού μέχρι τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, και τέλος, την πώληση ή μίσθωση του αναπτυγμένου ακινήτου. Η επιτυχημένη ανάπτυξη ακινήτων απαιτεί έναν περιεκτικό κατανοητικό των τάσεων της αγοράς, των κανονιστικών κανόνων, της οικονομικής εφικτότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης έργων. Οι αναπτυσσόμενοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν χώρους που όχι μόνον καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες, αλλά συμβάλλουν και θετικά στη γύρω κοινότητα και στο περιβάλλον.

Εκτίμηση:
Από την άλλη πλευρά, η εκτίμηση αποτελεί τη διαδικασία καθορισμού της χρηματικής αξίας ενός ακινήτου. Η εκτίμηση ακινήτων είναι ουσιώδης για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, αγορών, υποθηκών, ασφαλίσεων, φορολογικών υποθέσεων και οικονομικής αναφοράς. Οι αξιολογητές λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η τοποθεσία, το μέγεθος, η κατάσταση και οι συγκρίσιμες πωλήσεις στην περιοχή για να φτάσουν σε μια ακριβή εκτίμηση της αξίας του ακινήτου.

Συνολικά, η ανάπτυξη ακινήτων και η εκτίμηση αποτελούν αλληλένδετα κομμάτια του κύκλου ζωής της ακίνητης περιουσίας. Οι αναπτυσσόμενοι εξαρτώνται από ακριβείς εκτιμήσεις για να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την εφικτότητα των έργων, ενώ οι αξιολογητές εξαρτώνται από τις λεπτομέρειες της ανάπτυξης ακινήτων για να αξιολογήσουν την αγοραία τους αξία. Η συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο διαδικασιών συμβάλλει στον δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο χαρακτήρα της αγοράς ακινήτων.

Η επένδυση σε ακίνητα που ετοιμάζονται να αναπτυχθούν, συχνά αναφερόμενη ως προ-ανάπτυξη ή προ-κατασκευαστική επένδυση, μπορεί να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για επενδυτές που αναζητούν δυναμική ανάπτυξη και αποδόσεις. Εδώ είναι μερικές βασικές σκέψεις και οφέλη που σχετίζονται με τέτοιες επενδύσεις:

1)Πλεονέκτημα Πρώιμης Είσοδος:
Η επένδυση σε ακίνητα πριν από την ανάπτυξη επιτρέπει στους επενδυτές να εισέλθουν στην αγορά σε πρώιμο στάδιο. Αυτή η πρώιμη είσοδος μπορεί να προσφέρει το πλεονέκτημα της απόκτησης ακινήτων σε χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την πιθανή τους αγοραία αξία όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη.

2)Πιθανότητα Υψηλών Αποδόσεων:
Οι επενδύσεις πριν από την ανάπτυξη έχουν τη δυνατότητα υψηλών αποδόσεων. Καθώς η ανάπτυξη προχωρά, η αξία του ακινήτου είναι πιθανόν να αυξηθεί. Οι επενδυτές που εισέρχονται στο στάδιο πριν από την κατασκευή μπορεί να επωφεληθούν από σημαντική αύξηση της αξίας κατά την ολοκλήρωση του έργου, ιδίως σε περιοχές που βιώνουν γρήγορη ανάπτυξη και αστικό περιβάλλον.

3)Προσαρμογή και Επιλογή:
Οι επενδυτές σε έργα πριν από την ανάπτυξη συχνά έχουν την ευκαιρία να προσαρμόσουν ορισμένες πτυχές του ακινήτου, όπως φινιρίσματα ή διαρρυθμίσεις. Αυτό το επίπεδο προσαρμογής μπορεί να προσελκύσει μελλοντικούς αγοραστές ή ενοικιαστές και να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη του ακινήτου.

4)Διαφοροποίηση του Χαρτοφυλακίου:
Η συμπερίληψη ακινήτων πριν από την ανάπτυξη σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο επιτρέπει τη διαφοροποίηση. Αυτή η στρατηγική διαφοροποίηση κατανέμει τον κίνδυνο σε διάφορα είδη περιουσίας, ενδεχομένως μειώνοντας τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.

5)Επιρροή στο Αποτέλεσμα της Ανάπτυξης:
Οι επενδυτές μπορεί να έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν τη διαδικασία ανάπτυξης, ειδικά αν ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα επενδυτών. Η συμβολή τους κατά τη διάρκεια των σταδίων σχεδιασμού μπορεί να επηρεάσει κάποιες πτυχές του έργου, ενδεχομένως βελτιώνοντας τη συνολική του έλξη και αξία στην αγορά.

6)Κίνδυνοι και Σκέψεις:
Παρόλο που οι δυνητικές ανταμοιβές μπορεί να είναι σημαντικές, είναι σημαντικό για τους επενδυτές να γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις πριν από την ανάπτυξη. Καθυστερήσεις στην κατασκευή, αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς ή απρόβλεπτες προκλήσεις μπορεί να επηρεάσουν την κερδοφορία της επένδυσης. Η βαθειά ανάλυση για τον αναπτυσσόμενο, το έργο και την τοπική αγορά είναι ζωτικής σημασίας.

7)Μακροπρόθεσμος Ορίζοντας:
Η επένδυση σε ακίνητα πριν από την ανάπτυξη απαιτεί μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι επενδυτές πρέπει να είναι έτοιμοι για μια περίοδο κατοχής που εκτείνεται από το στάδιο πριν από την κατασκευή μέχρι την ολοκλήρωση και ενδεχομένως τη σταθεροποίηση. Η υπομονή και μια στρατηγική προσέγγιση είναι ουσιώδη για την πραγματοποίηση του πλήρους δυναμικού της επένδυσης.

8)Όπως και με κάθε επένδυση, οι άνθρωποι θα πρέπει να διεξάγουν εκτενείς έρευνες, να λαμβάνουν υπόψη την αντοχή τους στον κίνδυνο και να συμβουλεύονται με οικονομικούς επαγγελματίες για να καθορίσουν εάν οι επενδύσεις σε ακίνητα πριν από την ανάπτυξη συμβαδίζουν με τους συνολικούς τους οικονομικούς στόχους και τη στρατηγική επένδυσής τους.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΑΣ