Η ΚΚΑ φαίνεται να προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Η διαδικασία αυτή εμπλέκει πολλά στάδια, και η εμπειρία της ΚΚΑ σε αυτόν τον τομέα μπορεί να είναι πολύτιμη. Παραθέτω πιο λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχονται:

 1. Εκπαίδευση Προσωπικού:

  • Παρέχεται εκπαίδευση στα στελέχη της εταιρείας για τις διαδικασίες ορθής υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Αυτό βοηθάει στην αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων.
 2. Τεχνική Υποστήριξη και Τεκμηρίωση:

  • Παρέχεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και συμπλήρωση του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης. Αυτό περιλαμβάνει εκθέσεις προόδου, τροποποιήσεις, κλπ.
 3. Εκπροσώπηση στην Επικοινωνία:

  • Η εταιρεία αναλαμβάνει τον ρόλο της εκπροσώπησης στην επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του φορέα διαχείρισης του προγράμματος. Αυτό εξασφαλίζει αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία.
 4. Έλεγχος Υλοποίησης:

  • Πραγματοποιείται μακροσκοπικός, δειγματοληπτικός έλεγχος των εκδιδόμενων παραστατικών υλοποίησης του έργου. Αυτό εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα και τις απαιτήσεις.
 5. Παρουσία σε Επιτόπιες Αυτοψίες:

  • Τα στελέχη της ΚΚΑ παρίστανται σε επιτόπιες αυτοψίες και ελέγχους, εξασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες υλοποίησης είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές.